คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนายเดชบุญ มาประเสริฐ

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์กำลัง ชุมพลบัญชร

กรรมการ

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

กรรมการ

รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก

กรรมการ

นายภัทระ คำพิทักษ์

กรรมการ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ จำรัสจรุงผล

กรรมการ

นายมณเฑียร อินทร์น้อย

กรรมการ

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์

กรรมการ

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์

กรรมการ