คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก

กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่
ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์กำลัง ชุมพลบัญชร

กรรมการ

นายภัทระ คำพิทักษ์

กรรมการ

นายอรรถพร ศรีเหรัญ

กรรมการและเลขานุการ

ว่าง

กรรมการ

ว่าง

กรรมการ

ว่าง

กรรมการ

ว่าง

กรรมการ

ว่าง

กรรมการ

ว่าง

กรรมการ