• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดิจิทัล เพื่อพัฒนาธุรกิจและบริหารจัดการ(DEM) 20/03/2018

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและดำเนินการประชุมSEAZA 19/03/2018

  • แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการบริหารงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์นำ้ 19/03/2018

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและดำเนินการประชุมWAZA 19/03/2018

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและกิจการสังคมเพื่อการจัดการประชุมระหว่างประเทศ 19/03/2018

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดการประชุมระหว่างประเทศ 19/03/2018

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายLogiticและExcursionเพื่อการจัดการประชุมระหว่างประเทศ 19/03/2018

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบและข้อบังคับขององค์การสวนสัตว์ 19/03/2018

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ 19/03/2018

  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการปรับปรุงโครงสร้างและบริหารทรัพยากรบุคคล 19/03/2018

  • แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 19/03/2018