• รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy 23/04/2024

 • 11.คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำโบนัสคณะกรรมการและพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 26/04/2023

 • 10.คู่มือปฏิบัติงาน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ของพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 26/04/2023

 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 18/04/2023

 • 7. คู่มือปฏิบัติงานวางแผน ฝ่ายแผนงาน 11/04/2023

 • 5. คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 11/04/2023

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 11/04/2023

 • 9. คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี 11/04/2023

 • 8. มาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทสวนสัตว์ พ.ศ. 2565 11/04/2023

 • 6. คู่มือการบริหารงานงบประมาณ 11/04/2023

 • 4. คู่มือปฏิบัติงาน สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ 11/04/2023

 • 3. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า 11/04/2023

 • 2. คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและการพิมพ์หนังสือ 11/04/2023

 • แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy 31/03/2023

 • แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11/01/2021