• แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11/01/2021

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผุ้มาใช้บริการสวนสัตว์อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์สงขลา ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์สงขลา ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์สงขลา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์นครราชสีมา ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์นครราชสีมา ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผุ้มาใช้บริการสวนสัตว์นครราชสีมา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • จัดสรรอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง 20/09/2019

 • ข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสัตว์ของสวนสัตว์ดุสิต ภายหลังการขนย้ายไปตามสวนสัตว์ต่างๆ 09/09/2019