• คู่มือประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 28/09/2023

  • O40 (3.1) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน (อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 18/04/2023

  • O40 (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน (อบรมโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสร้างความโปร่งใสในองค์กร (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566) 05/04/2023

  • O40 (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามตอบคำถามทางจริยธรรม หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 04/04/2023

  • O40 (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่ดลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 04/04/2023

  • O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 04/04/2023

  • คู่มือจริยธรรม และจรรยบรรณ 05/10/2021

  • จรรยาบรรณของพนักงานองค์การสวนสัตว์ ปี 2561 08/10/2018