• นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติ ด้านการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15/09/2023

 • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2566 15/09/2023

 • นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ด้าน "ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม (คู่แข่ง)" 15/09/2023

 • นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ด้าน รายการที่เกี่ยวโยงกัน 15/09/2023

 • นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ด้าน การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 15/09/2023

 • นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ด้าน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 15/09/2023

 • นโยบายและแนวปฏิบัติ การแยกแยกบัญชีเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ 15/09/2023

 • นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ด้านการต่อต้านทุจริตและรับสินบน 15/09/2023

 • นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) 15/09/2023

 • นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ด้าน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม (เจ้าหนี้) 15/09/2023

 • นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลที่ดี ด้าน "การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ 15/09/2023

 • นโยบายการกำกับดูแลที่ดี แนวปฏิบัติ ด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ 31/08/2023

 • แผนแม่บท CG ปีพ.ศ.2567-2571 30/08/2023

 • นโยบายการกำกับดุแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงฯ 11/07/2023

 • นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Goverance : CG) 11/07/2023