• กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management (BCM) และ แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan BCP) 03/08/2023

 • นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ GRC ประจำปี 2566 12/07/2023

 • รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12/04/2023

 • (ฉบับย่อ)คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 28/03/2023

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 24/03/2023

 • คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 23/11/2022

 • นโยบายการกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance Risk and Compliance GRC) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 24/03/2022

 • แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 23/03/2021

 • คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 23/03/2021

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 17/03/2021

 • แผน-ผล-บริหารความเสี่ยงการทุจริต-zpo-ปี-2563 14/07/2020

 • แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การสวนสัตว์ 27/06/2019

 • แผนการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนสัตว์ 27/06/2019

 • คู่มือการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนสัตว์ 27/06/2019

 • แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 24/05/2018