• พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 25/11/2023

 • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 25/11/2023

 • พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 25/11/2023

 • คำอธิบายพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน 25/11/2023

 • พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 2562 25/11/2023

 • พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (Updateล่าสุด09-07-58) 25/11/2023

 • พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 25/11/2023

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 25/11/2023

 • พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 25/11/2023

 • พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 25/11/2023

 • แจ้งเวียนประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ 18/11/2021

 • พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 21/03/2021

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ พ.ศ.2562 21/03/2021