• ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อสส. ปี 2565 21/12/2023

  • ข้อบังคับอสส. ว่าด้วยการช่วยเหลือบุตรของพนักงาน 2564 25/11/2023

  • ข้อบังคับอสส. ว่าด้วยค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด พ.ศ.2564 25/11/2023

  • ข้อบังคับอสส. ว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ.2564 25/11/2023

  • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง 2564 18/11/2021

  • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายโบนัสฯ 2564 18/11/2021

  • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง 2564 18/11/2021

  • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 18/11/2021

  • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน.(ฉบับที่ 2)2564 18/11/2021

  • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่ารับรอง 2564 18/11/2021

  • ข้อบังคับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ.2563 18/11/2021