• คำสั่ง 155-2567 หน่วยงานกำกับ Compliance Unit 28/02/2024

  • รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ Compliance ของ อสส. ประจำ 6 เดือนหลัง ของปี 2566 03/10/2023

  • รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ Compliance ของ อสส. ประจำ 6 เดือนแรก ของปี 2566 12/05/2023

  • รายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ ปีงบประมาณ 2565 13/09/2022

  • หลักเกณฑ์หน่วยงานกำกับกฎหมาย และกฎระเบียบ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 19/04/2022

  • แจ้งเวียนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบ complaince 18/11/2021