• ระเบียบอสส.ว่าด้วยกองทุนเพื่อหมีแพนด้าและสัตว์ป่าอื่นๆ พ.ศ.2567 08/03/2024

 • ระเบียบอสส.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2567 08/03/2024

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงาน พ.ศ. 2565 25/11/2023

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางเพื่อสวัสดิการของพนักงาน พ.ศ. 2565 25/11/2023

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจการสวนสัตว์ เพื่อการส่งเสริมการตลาด พ.ศ.2564 25/11/2023

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ.2565 25/11/2023

 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 25/11/2023

 • ระเบียบฯ ว่าด้วยรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ.2566 20/11/2023

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการดำเนินงานเชิงธุรกิจ พ.ศ. 2565 22/02/2023

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการลาของพนักงาน พ.ศ.2564 18/11/2021

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบันทึกเวลาของพนักงานและลูกจ้าง. พ.ศ.2564 18/11/2021

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยบัตอนุญาตพิเศษ 2564 18/11/2021

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยกองทุนหมีแพนด้า พ.ศ.2564 18/11/2021