• ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาเพื่อการเข้าดำรงตำแหน่ง ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 27/03/2024

  • ประกาศ อสส. เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 08/03/2024

  • ประมวลจริยธรรมองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2553 25/11/2023

  • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 23/04/2022

  • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ 23/04/2022

  • บันทึกข้อความ+แจ้งเวียนแนวทางสัญญาฯ+โควิด 18/11/2021

  • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ย้ายสับเปลียน 23/03/2021

  • นโยบายการกำกับดูแลงานวิจัยและจริยธรรมการใช้สัตว์เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 21/03/2021

  • นโยบายการกำกับดูแลที่ดีด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ 22/10/2020

  • แผนปฏิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 26/06/2019