• พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 08/08/2023

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภท 2548 08/08/2023

 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 08/08/2023

 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พศ 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พศ 2522 08/08/2023

 • Fire Protect 08/08/2023

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2559 08/08/2023

 • กฎกระทรวง อาชีวอนามัย เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง 2559 08/08/2023

 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน 08/08/2023

 • ประกาศกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง 2561 08/08/2023

 • พรบ. การสาธารณสุข พศ. 2535 ถึง ฉบับ 3 พศ. 2560 08/08/2023

 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่2) พศ 2550 08/08/2023

 • พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 08/08/2023

 • กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) (หมวด 5 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย) 08/08/2023

 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 08/08/2023

 • ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่ และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2545 08/08/2023