ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

09/04/2024 0010/2567
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่4) ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 (4-6)
-  ตำแหน่ง : 1341 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4 (4-6)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทางสัตวแพทย์อัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์สภา
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
1ตำแหน่ง
05/04/2024 0028/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
-  ตำแหน่ง : 95 - วิศวกรโยธา 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ฝ่าย : ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสวนสัตว์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สามารถใช้โปรแกรมคำนวณโครงสร้าง , เขียนแบบ AutoCAD, Microsoft Office ได้
- สามารถคำนวณราคากลาง และควบคุมงานก่อสร้างได้
-  ตำแหน่ง : 104 - นักภูมิสารสนเทศ 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ฝ่าย : ฝ่ายภูมิสารสนเทศ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสถาปนิก อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสถาปนิก หรือสาขาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office, QGIS, ArcGIS
2ตำแหน่ง
04/04/2024 0026/2567
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
-  ตำแหน่ง : 1000 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สบท.)สังกัด : สำนักบริหารทุนมนุษย์
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
14/03/2024 0021/2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (3-6)
-  ตำแหน่ง : 211 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (3-6)สังกัด : สำนักดิจิทัลและสารสนเทศสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 3
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น สําหรับการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง และต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
1ตำแหน่ง
06/03/2024 0010/2567
รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 3 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 14 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อัตตราเงินเดือน : 10620
ประสบการณ์ :
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบำรุงสัตว์
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
- มีความสามารถใช้กล้องถ่ายภาพ DSL-R และกล้อง VDO ได้
- มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่าง เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์/เฟอร์นิเจอร์ให้กับสัตว์ได้ดี
- มีประสบการณ์ทำงานกี่ยวกับงานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  ตำแหน่ง : 14 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบำรุงสัตว์
- มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word, Adobe Illustrator ,Sony Vegas, Adobe Photoshop
- มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่าง เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์/เฟอร์นิเจอร์ให้กับสัตว์ได้ดี
-  ตำแหน่ง : 14 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อัตตราเงินเดือน : 10620
ประสบการณ์ :
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบำรุงสัตว์
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
- มีความสามารถใช้กล้องถ่ายภาพ DSL-R และกล้อง VDO ได้
- มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่าง เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์/เฟอร์นิเจอร์ให้กับสัตว์ได้ดี
- มีประสบการณ์ทำงานกี่ยวกับงานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3ตำแหน่ง