หัวข้อประกาศ

วันที่ : 22/02/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สังกัดสำนักตรวจสอบ
รายชื่อผู้สอบ :
หมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ชื่อผู้สอบ ตำแหน่ง ระดับ
สถานที่สอบ : ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ถนนสุโขทัย
กำหนดการ :

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 1  มีนาคม 2567 เวลา 09.๓0 - 1๕.00 น.  ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย        
(ถนนสุโขทัย) ดังนี้

 

ลำดับ

หัวข้อสอบ

สัดส่วนคะแนน

เวลา

ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร

30 คะแนน

๐๙.๓0 – ๑๐.๓0 น.

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

- ด้านการตรวจสอบภายใน

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

40 คะแนน

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

การสอบสัมภาษณ์

30 คะแนน

1๓.๓0 – 1๕.00 น.

รายละเอียด :

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครจำนวนทั้งหมด 5 รายแล้วปรากฏผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

ที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่ใบสมัคร

1

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนกณมล  กาญจนบุตร

0036/2567

2

นางสาวชลัดดา  กลิ่นหอม

0039/2567

เอกสาร : ดาวน์โหลด