หัวข้อประกาศ

วันที่ : 21/02/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี จำนวน 2 อัตรา
รายชื่อผู้สอบ :
ลำดับ ชื่อผู้สอบ ตำแหน่ง ระดับ สถานะ คะแนน
รายละเอียด :

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นลูกจ้างดังกล่าว จำนวน 2 ราย ดังนี้

ลำดับ

รายชื่อ - นามสกุล

ผลการพิจารณา

อันดับคะแนน

1.

นางสาวพรนภา      ท้าวธรรมศิริ

เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนน 78.50 คะแนน

อันดับ 1

2.

นางสาวธวัลชญาน์  ศิรกมลพรกิตต์

เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนน 66.00 คะแนน

อันดับ 2

3.

นางสาวชนกานต์    องค์ธนทรัพย์

เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนน 65.50 คะแนน

อันดับ 3

4.

นายปรัตถกร         สุขเจริญนุกุล

เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนน 65.00 คะแนน

อันดับ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้มารายงานตัวในวันพฤหัสบดี
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวและ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลา
ที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ จะขอพิจารณาอันดับถัดไปเพื่อเข้ามารายงานตัว ต่อไป

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด