การรับฟังความคิดเห็นองค์การสวนสัตว์

                องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มุ่งปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถติอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้ที่สำนักงานเลขาผู้อำนวยการ/สำนักกฎหมาย/   สวนสัตว์เปิดเขาเขียว/สวนสัตว์เชียงใหม่/สวนสัตว์นครราชสีมา/สวนสัตว์สงขลา/สวนสัตว์อุบลราชธานี/สวนสัตว์ขอนแก่น/โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ องค์การสวนสัตวแห่งประเทศไทย ยังมีช่องทางการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

267 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0 2587 0055 ต่อ 116

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

267 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

  จดหมายถึง

   คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

   ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

   สำนักกฎหมาย

   267 ถ.ประชาราษฎ์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

   Website องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย www.zoothailand.org

   Facebook  กล่องข้อความ Facebook องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย : https://www.facebook.com/ZPOTthailand

กล่องรับฟังความคิดเห็นจากผู้เที่ยวชมที่มาใช้บริการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์ต่างๆทุกภูมิภาค