เปิดสวนสัตว์ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าฟรี!! วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560"


     อสส. เปิดสวนสัตว์ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าฟรี!! วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560องค์การสวนสัตว์ เปิดสวนสัตว์ 7 แห่ง ให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบเข้า "ฟรี" "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” 18-20 สิงหาคม นี้ หวังเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์ในห้องเรียนตามธรรมชาติ

     วันนี้ (อังคารที่ 15 สิงหาคม 2560)เวลา 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านประตูอู่ทองสวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ จัดพิธีแถลงข่าว เปิดสวนสัตว์ 7 แห่งให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ เข้าชมฟรีระหวางวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ต้อนรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าว

     วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของไทยที่มีความสำคัญต่อแวดวงวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย และการศึกษา กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ของทุกปี องค์การสวนสัตว์ จึงมีนโยบายเปิดสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่งให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบเข้าชมฟรีต้อนรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 นี้ เนื่องจากสวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมและสื่อต่างๆอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการให้เกิดการเรียนรู้ภายในสวนสัตว์อันจะนำไปสู่การต่อยอดการเรียนรู้ในอีกมิติหนึ่งที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนไทยทั้งประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

     นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ เห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยจึงมีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบเข้าชมสวนสัตว์ฟรีทั้ง 7 แห่ง โดยในแต่ละแห่งได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆด้านสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อหวังให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามนโยบายของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์(นายเบญจพล นาคประเสริฐ) ที่ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ภายในสวนสัตว์ในโอกาสวันสำคัญนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

     องค์การสวนสัตว์ ได้มีนโยบายให้สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆโดยหวังว่าจะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนตลอดจนประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ได้เพื่อขยายผลและยกระดับการเรียนรู้ให้มากที่สุด” นายสุริยา กล่าว

     ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ในสังกัด 7 แห่ง และ 1 โครงการ ประกอบด้วย สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ที่มา : http://www.zoothailand.org/ewt_news.php?n_id=1480
สำนักพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร ๐๒๒๘๒๗๑๑๑ ต่อ ๑๕๔

 เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ดาวโหลดเอกสารแนบ 01 คลิก
ดาวโหลดเอกสารแนบ 02 คลิก