สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน ภายในองค์การสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน     ภายในองค์การสวนสัตว์  ซึ่งมีราคากลางเป็นจำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) คลิก
ประกาศ คลิก
ราคากลาง คลิก