นกขมิ้นท้ายทอยดำ/Black-naped Oriole (Oriolus chinensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

สีตัวส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองสดใส มีแถบหนาสีดำคาดจากโคนปากไปจรดกันที่ท้ายทอย ปีกและหางบางส่วนเป็นสีดำ ปากแหลมแข็งแรงสีส้ม นกตัวเมียสีไม่เหลืองสดใสเหมือนนกตัวผู้ แต่จะเป็นสีเหลืองอมเขียว นกวัยอ่อนมีลายขีดสีดำบริเวณท้อง

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เกาหลี สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่นบังคลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า สหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเซียเอเชียตะวันออก) ไต้หวัน จังหวัดของจีน ไทย และเวียดนาม

อาหาร :

นกขมิ้นท้ายทอยดำกินแมลง ผลไม้สุก และ น้ำหวานดอกไม้ โดยเฉพาะต้นทองหลางและต้นงิ้ว

พฤติกรรม :

มักอาศัยตามป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน สวนผลไม้ และป่าละเมาะ ตั้งแต่ระดับพื้นราบจนถึงความสูง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยังไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ของนกชนิดนี้ในประเทศไทย

สถานภาพปัจจุบัน :

1. เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 2. เป็นนกที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2023) 3. เป็นนกที่อยู่ในสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List (2018)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Passeriformes

FAMILY : Oriolidae

GENUS : Oriolus

SPECIES : Black-naped Oriole ( Oriolus chinensis)

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกขนาดเล็กลำตัวยาว 27 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฏาคม 2567

a