นกกระทาดงอกสีน้ำตาล/Bar-backed Partridge (Arborophila brunneopectus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะและสีสันเหมือนกัน โดยทั่วไปลำตัวด้านบนคล้ายคลึงกับนกกระทาดงคอสีแดง แต่มีลายสีดำกระจายไปทั่ว คอหอยสีขาวหรือสีขาวแกมสีเนื้อ คอด้านข้างมีลายจุดสีดำ อกสีดำ ท้องสีเนื้อจาง ๆ ออกเป็นสีขาว ลำตัวด้านข้างสีดำมีลายบั้งสีขาว

ถิ่นอาศัย :

เป็นนกประจำถิ่นที่พบได้น้อยทางภาค เหนือ ตะวันตก และตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างประเทศพบในประเทศจีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม

อาหาร :

อาหารได้แก่ เมล็ดหญ้า เมล็ดพืช ผลไม้ที่หล่นตามพื้นดิน แมลง และสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ตามพื้นดิน

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบแล้งและป่าดิบเขา มักพบอยู่โดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ 4 - 9 ตัว ในเวลากลางวัน ในเวลากลางคืนจะจับคอนนอนตามกิ่งไม้ หากินตามพื้นดิน

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Galliformes

FAMILY : Phasianidae

GENUS : Arborophila

SPECIES : Bar-backed Partridge (Arborophila brunneopectus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม รังมักอยู่ตามกอหญ้าหรือกอไผ่

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกขนาดเล็ก

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a