นกกระตั้ว เมเจอร์ มิชเชล/Major Mitchell's Cockatoo (Cacatua leadbeateri)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกกระตั้วชนิดนี้ได้ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบคนแรก แบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้ 2 ชนิด มีความแตกต่างกันทั้งขนาดลำตัวและสีของหงอนบนหัว นกชนิดแรกคือ C.l. leadbeateri (Vigors) มีขนาดใหญ่กว่าคือ ประมาณ 38 เซนติเมตร จะอาศัยอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลียส่วนชนิดที่สองคือ C.l. mollis (Mathens) จะอาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีป ปัจจุบันได้รับการคุ้มครองดูแลสถานภาพโดยกฏหมายของรัฐ เพื่อป้องกันการดักจับนกไปขาย ส่วนใหญ่นกจะดำรงชีวิตหากินบนพื้นดินตลอดวัน

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลีย

สถานภาพปัจจุบัน :

อยู่ในสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature (IUCN) หรือ IUCN Red List (2018)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Psittaciformes

FAMILY : Cacatuidae

GENUS : Cacatua

SPECIES : Major Mitchell's Cockatoo (Cacatua leadbeateri)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : อยู่ในสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature (IUCN) หรือ IUCN Red List (2018)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a