วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 13/10/2565 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 13/10/2565 : 00:00 น.