อบรมการใช้โดรน

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 26/01/2562 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 27/01/2562 : 00:00 น.