สัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 12

งานสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ชั้น ๓ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 13/12/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 13/12/2561 : 00:00 น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

<--<--คลิกเพื่อดูรายละเอียด-->-->