ประชุม SEAZA ครั้งที่ 26

การจัดประชุมระหว่างประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA) ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 29/10/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 02/11/2561 : 00:00 น.