วันดื่มนมโลก World Milk Day

สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมรณรงค์การดืมนม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มนม และมีการถ่ายทอดพิธีเปิดกิจกรรมจากส่วนกลาง องค์การสวนสัตว์ กทม. มายังสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วย

หน่วยงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัน/เวลาเริ่มต้น 01/06/2561 : 00:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด 01/06/2561 : 00:00 น.