• าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 32/2564 สัญญาป้ายข้อมูลสัตว์ QR Code ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 31/03/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา31/2564 สัญญาจ้างเครื่องถ่ายเอกสาร 5 เครื่อง 25/03/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาเลขที่ 29/2564 สัญญาให้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมแบบไม่คืนขวด ภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี 08/03/2021

 • สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารสัตว์ ประเภทที่ 4,5,6,และ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

 • สัญญาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดอาคารสำนักงานภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

 • สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาเลขที่ 24/2564 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 26/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาที่ 21 /2564 สัญญาจ้างเช่าสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในภารกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 25/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาที่ 22/2564 สัญญาจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 เครื่อง 25/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์นกกระเรียนพันธ์ไทย บุรีรัมย์ 25/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 23/2564 สัญญาจ้างทำคลิปวีดีโอและจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ Zoo space 20/01/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการตู้กดเครื่องดื่มและกาแฟสำเร็จรูปหยอดเหรียญอัตโนมัติ (ส่วนจัดแสดงลิงอุรังอุตัง ) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 15/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา20/2564 สัญญาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซ์เรยหูหิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้งานสวนสัตว์สง 14/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาจ้างโครงการพัฒนาเครื่องหมายไมโครแชทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบความหลากหลาย 14/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 19/2564 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานอาคารสถาบันอนุรักษ์ เขาเขียว 11/01/2021