• รายงานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่าย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้ง2.2564 08/04/2021

  • มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 27/01/2021

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 27/01/2021

  • ขอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินกันเหลื่อมปี 2561-2562 27/01/2021

  • มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27/01/2021

  • คำสั่งแต่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย 27/01/2021

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ 64 ทส. 27/01/2021

  • รายงานการประชุมการรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส.เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณปี 2564 27/01/2021

  • รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 26/06/2019

  • รายงานการประชุมแนวทางการดำเนินงานและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ปี พ.ศ.2561 26/06/2019