นโยบาย หลักสำคัญในการทำงาน อสส. จาก นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

นโยบาย
นายชวลิต ชูขจร
ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
หลักสำคัญในการทำงาน อสส. ต้องขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและมุมมองใหม่ ๆ เข้ามาดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และให้ทันตามโลกเศรษฐกิจ มีการรวบรวมจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
และบริหารจัดการ อีกทั้ง ต้องเน้นการใช้นวัตกรรมในทุกรูปแบบเพื่อการบริหารจัดการ (Innovation) และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในทุกรูปแบบ (Human Resource Development) ในส่วนของการดำเนินธุรกิจต้องพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ (New Business Model) 
แสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตร (Networking) จัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กรที่ต้องประเมินงานในปัจจุบันและอนาคต 
และประเด็นที่ต้องสานต่อ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ เริ่มต้นใหม่ (Strategic Planning) มีการบริหารอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(Coperate Governance) มีการบริหารอนาคตและการบริหารความเสื่ยง (Future and Risk Management) สิ่งสำคัญ ต้องเพิ่ม
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ (Communication) และผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ และใช้ภาวะผู้นำในการตัดสินใจ 
(Leading) บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยระบบคุณธรรม (Merit system) และให้โอกาส