อสส. รับมอบชั้นหนังสือ ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library)

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รับมอบชั้นหนังสือ พร้อมแถบ QR Code เชื่อมโยงกับห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library)โดยมีนายประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการสารสนเทศ ตัวแทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบให้แก่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป

Green Digital Library ระบบห้องสมุดออนไลน์ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) และเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ที่่รวบรวมสื่อ ความรู้ และหนังสือดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย เปิดบริการ 24 ชั่วโมง สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส ได้ที่ https://greendigitallibrary.deqp.go.th/

ปัจจุบัน Green Digital Library ได้รวบรวมความรู้สิ่งแวดล้อมมาไว้ในที่เดียว ครอบคลุมสื่อสมัยใหม่จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ระบบ E-Library ที่มี Digital Content ให้อ่านฟรีจำนวนมาก ซึ่งในคลังดิจิทัล จะมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ของหน่วยงานดังต่อไปนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มี EBOOK ที่เผยแพร่ในระบบของ Green Digital Library โดยสามารถติดตามได้ที่ https://greendigitallibrary.deqp.go.th/.../ebooks-partner12