นกกระสาปากเหลือง/Milky Stork (Mycteria cinerea)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Ciconiiformes

FAMILY : Ciconiidae

GENUS : Mycteria

SPECIES : Milky Stork (Mycteria cinerea)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 08 มีนาคม 2564

a