ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์นายสุริยา แสงพงค์

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายสุเมธ กมลนรนาถ

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

ว่าง

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายอภิเดช สิงหเสนี

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นางสีนวล หลานป้อ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

นายวันชัย ต้นวัฒนะ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

นางจงกลนี แก้วสด

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ว่าง

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์

นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต

นายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

ว่าง

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายภาสกร อรสูญ

ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์