ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนายอรรถพร ศรีเหรัญ

ผู้อำนวยการ

นายสุเมธ กมลนรนาถ

รองผู้อำนวยการ

นางจงกลนี แก้วสด

รองผู้อำนวยการ

นายอภิเดช สิงหเสนี

รองผู้อำนวยการ

นางสีนวล หลานป้อ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางพิมาวรรณ อนนท์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

นายฐิติพร ทองดีพันธ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน

นายปานต่อ คำเผื่อน

รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย

นายยงชัย อุตระ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย

นางศิริรวี ราศรี

รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ

นางลัดดา เขียวสลับ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสุภาพรรณ รุจิรัตน์

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์

นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายธนชน เคนสิงห์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายวันชัย ต้นวัฒนะ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

นายสุทัศน์ สุทธิวงศ์

รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายณรงค์วิทย์ ชดช้อย

รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายภาสกร อรสูญ

ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์