คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์

นายชวลิต ชูขจร

กรรมการองค์การสวนสัตว์

นายเวทย์ นุชเจริญ

กรรมการองค์การสวนสัตว์

รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ

กรรมการองค์การสวนสัตว์

รศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์

กรรมการองค์การสวนสัตว์

ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

กรรมการองค์การสวนสัตว์

นายสมบัติ อนันตรัมพร

กรรมการองค์การสวนสัตว์

ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

กรรมการองค์การสวนสัตว์

พันเอกขจรศักดิ์ ไทยประยูร

กรรมการองค์การสวนสัตว์

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย

กรรมการองค์การสวนสัตว์


INSERT INTO useronline VALUES ('1506008496','54.225.57.120','/personel.php')
Duplicate entry '1506008496' for key 'PRIMARY'