คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์นายชวลิต ชูขจร

ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์

รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก

กรรมการองค์การสวนสัตว์

นายสรวิศ ธานีโต

กรรมการองค์การสวนสัตว์

รองศาสตราจารย์วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์

กรรมการองค์การสวนสัตว์

นายภัทระ คำพิทักษ์

กรรมการองค์การสวนสัตว์

นางภานุมาศ สิทธิเวคิน

กรรมการองค์การสวนสัตว์

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

กรรมการองค์การสวนสัตว์

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

กรรมการองค์การสวนสัตว์

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์

กรรมการองค์การสวนสัตว์