• ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562) 07/06/2019

  • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 07/06/2019

  • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2562 (ฉบับภาษาไทย) 07/06/2019

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ ประจำปี 2561 ไตรมาส 3-4 (เม.ย.61 - ก.ย.61) 07/06/2019

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ไตรมาส 1-2 ปี 2561 29/06/2018

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ขององค์การสวนสัตว์ ประจำปี 2561 29/06/2018

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ขององค์การสวนสัตว์ ประจำปี 2561 - 2564 24/06/2018

  • พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์การสวนสัตว์ไม่โกง 14/02/2018

  • ประกาศเจตนารมย์การป้องกันปราบปรามและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึก อสส.ไม่โกง "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2561 07/02/2018