• องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาเลขที่ 29/2564 สัญญาให้ดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมแบบไม่คืนขวด ภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี 08/03/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 23/2564 สัญญาจ้างทำคลิปวีดีโอและจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ Zoo space 10/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา20/2564 สัญญาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซ์เรยหูหิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้งานสวนสัตว์สง 10/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 19/2564 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานอาคารสถาบันอนุรักษ์ เขาเขียว 10/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 18/2564 สัญญาจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อรงอรับภารกิจและยุทธศาสตร์ 10/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 17/2564 สัญญาจ้างผลิตคลิปวีดีโอปชส สวนสัตว์แห่งใหม่ ชุดที่ 2 10/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 15/2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญโครงการศึกษาย่อยที่ 2 ของเสือปลา 10/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 16/2564 จ้างประชาสัมพันธ์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และสวนสัตว์เผยแพร่รายการทีวี 10/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 14/2564 สัญญาจ้างจัดพิมพ์ปฏิทิน ประจำปี 2564 09/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 13/2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีวิทยาสำหรับเสือปลา 09/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 12/2564 สัญญาซื้อขายกระดาษ A4 09/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 10/2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบข้อบังคับขององค์การสวนสัตว์ฯ 09/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 08/2564 สัญญาซื้อเครื่องนับโคโลนีอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 09/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 06/2564 สัญญาจ้างจัดทำนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 256 09/02/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 05/2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประจำปี 2564 09/02/2021