• รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 9.2563 05/02/2021

 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 8.2563 11/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 7.2563 11/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 6.2563 11/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 5.2563 11/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 4.2563 11/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 3.2563 11/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 2.2563 11/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครั้งที่ 1.2563 11/01/2021

 • แผน-ผล-บริหารความเสี่ยงการทุจริต-zpo-ปี-2563 14/07/2020

 • แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การสวนสัตว์ 27/06/2019

 • แผนการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนสัตว์ 27/06/2019

 • คู่มือการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนสัตว์ 27/06/2019

 • แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 24/05/2018

 • คู่มือการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนสัตว์ ประจำปี2561 24/05/2018