องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 20/02/2020
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก “โครงการอนุรักษ์เลียงผาและกวางผาของสวนสัตว์เชียงใหม่” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์เชียงใหม่)
-  สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

 

 

ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก
“โครงการอนุรักษ์เลียงผาและกวางผาของสวนสัตว์เชียงใหม่”
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา

 

----------------------------------------------------------------------------

 

                             ด้วย สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก “โครงการอนุรักษ์เลียงผาและกวางผาของสวนสัตว์เชียงใหม่” โดยต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก “โครงการอนุรักษ์เลียงผาและกวางผาของสวนสัตว์เชียงใหม่” จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

                   ลูกจ้างโครงการเพื่อการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก “โครงการอนุรักษ์เลียงผา
และกวางผาของสวนสัตว์เชียงใหม่” คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี ทางด้านสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๘,๙๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (รวมจำนวน ๗ เดือน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

                   ๑. เพศชาย (ต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการเกณฑ์ทหาร)

                   ๒. มีสัญชาติไทย

                   ๓. อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

                   ๔. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี ทางด้านสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

                   ๕. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

                   ๖. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ สามารถใช้และเขียนผลงานทาง

                         วิทยาศาสตร์ได้

                   ๗. สามารถปฏิบัติงานทางด้านสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย ๖ เดือน

                  

 

                                                                                                          - ๒ -/รายละเอียด...      

- ๒ –

 

รายละเอียดการรับสมัคร

          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าสอบคัดเลือก ให้ดำเนินการสมัครงานออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.chiangmai.zoothailand.org/ข่าวรับสมัครงาน หรือมารับใบสมัคร ณ ห้องงานบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (รวม ๑๕ วันทำการ) พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

๑. สำเนาวุฒิการศึกษา                                                 จำนวน    ๑      ชุด

๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ                    จำนวน    ๒      ใบ

สวมเสื้อสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว                                    

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน    ๑      ชุด

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                    จำนวน    ๑      ชุด

๕. ใบรับรองแพทย์สถานพยาบาลของทางราชการ (ฉบับจริง)      

    (ออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน ณ วันที่สมัคร) ประกอบด้วย

๕.๑ ใบรับรองการตรวจร่างกายทั่วไป                    จำนวน    ๑      ชุด

๕.๒ ใบรับรองการตรวจหาสารเสพติด                             จำนวน    ๑      ชุด

๖. สำเนาหลักฐานอื่นๆ                                                จำนวน    ๑      ชุด

    เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ทะเบียนสมรส                       

๗. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)                          จำนวน   ๑      ชุด

๘. ผู้สมัครต้องจัดหาบุคคลค้ำประกัน ดังนี้

    ต้องเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ ๔ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ค้ำประกันวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

    - สำเนาบัตรประชนชนของผู้ค้ำประกัน                           จำนวน    ๑      ชุด

    - สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ               จำนวน    ๑      ชุด

    - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน                                       จำนวน    ๑     ชุด    

 

 

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ

 

                                                           

 

 

                                                                                                         - ๓ -/วันและเวลา...      

- ๓ –

 

วันและเวลาในการสอบคัดเลือก

                             สวนสัตว์เชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามประกาศเข้ารับการสอบคัดเลือก และแจ้งวิธีการสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ http://www.chiangmai.zoothailand.org/ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

                   ๑. สอบข้อเขียน จำนวน ๗๐ คะแนน ประกอบไปด้วย

                             - ความรู้ความสามารถทั่วไป                  ๓๐ คะแนน

                             - ความรู้เฉพาะตำแหน่งและที่เกี่ยวข้อง      ๔๐ คะแนน

                   ๒. สอบสัมภาษณ์ จำนวน ๓๐ คะแนน

                                                 รวมคะแนนสอบทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน

 

เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ์ และผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดจึงจะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก “โครงการอนุรักษ์เลียงผาและกวางผาของ
สวนสัตว์เชียงใหม่”

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่          กุมภาพันธ์   พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 

 

                                                                    (นายวุฒิชัย ม่วงมัน)

                                                               ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด