• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

สวนสัตว์นครราชสีมาเปิดรับอาสาสมัครสวนสัตว์รุ่นที่ 6

สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์

(Zoo Volunteer รุ่นที่ 6) แล้ววันนี้

สวนสัตว์ นครราชสีมาเปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 15-25 ปี เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer)  รุ่นที่ 6 ตามแผนแม่บทการศึกษาองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันนี้ - 12 มีนาคม 2557

นาย อาคม มณีกุล ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า สวนสัตว์นครราชสีมาจัดโครงการดีดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์และสร้างกลุ่มองค์กร เพื่อช่วยเหลือและสันบสนุนภารกิจของสวนสัตว์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพัฒนาเยาวชนอาสาสมัครให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโครงการเยาวชนอาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer)  รุ่นที่ 6 ซึ่งในปีนี้จะเปิดรับสมัครน้องๆ เข้าคัดเลือกอบรมตามโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ -12 มีนาคม 2557 คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครคัดเลือก 1. มีความสมัครใจในการอุทิศเวลาและร่างกายในการทำงานให้สวนสัตว์ 2. มีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เอื้อเฝื้อเผื่ิอแผ่ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความเสียสละทำงานเพื่อสังคม 3. มีความรู้รอบด้านต่างๆ ของสวนสัตว์ 4. ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 5. ชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 6. มีความภาคภูมิใจในการเป็นอาสาสมัครสวนสัตว์ 7. มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานทั้งต่อหน้าและหลับหลัง 8. มีผู้ปกครอง หรือ ครู อาจารย์ ให้ความรับรองความประพฤติ 9. ผ่านการอบรมความรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากสวนสัตว์ 10. สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสวนสัตว์ได้

สำหรับ ผู้สนใจดูรายละเอียด ดาวน์โหลด  และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.koratzoo.org โทร 044-934648, 086-4685897  ทุกวัน เวลา 08.30- 16.30 น. หลักฐานการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายในเครื่องแบบสถาบัน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร