• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนสัตว์ พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารในสังกัด โดยมีนางศรีรัตน์  รัษฐปานะ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ นายสัญชัย  จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วย กรรมการองค์การสวนสัตว์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้ปฏิบัติงานความรวดเร็ว โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ รวมถึงการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ให้มีการส่งเสริมนวัตกรรมด้านงานวิจัย  อาทิ การขยายสายพันธ์ด้านเทคนิคหลอดแก้วกับละมั่งพันธุ์ไทย และต่อยอดสู่สัตว์ชนิดอื่นๆ เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์สัตว์ป่าที่สำคัญและให้มีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานใน สังกัด ทส.

3. ให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนา งานวิจัย ส่งเสริมบทบาทสำคัญในการลดการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า รวมถึงงานวิจัยเชิงเศรษฐกิจและสังคม ที่สามารถนำไปต่อยอดได้และตอบโจทย์ปัญหาขององค์การสวนสัตว์อย่างแท้จริง เช่น การพัฒนาอาหารสัตว์  เป็นต้น

4. ให้ตั้งกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และพิจารณาทบทวนข้อดี - ข้อเสียในการนำสวนสัตว์เชียงใหม่ไปอยู่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยผู้บริหารต้องชี้แจง ข้อเท็จจริงในประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ความชัดเจนด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของพนักงาน

- การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษา การวิจัยของสวนสัตว์เชียงใหม่โดยร่วมมือด้านการอนุรักษ์และการวิจัยกับหน่วย งานอื่นทั้งในและต่างประเทศ

- การจัดการปัญหาหนี้สินทรัพย์สินที่มีอยู่ของสวนสัตว์เชียงใหม่

- บทบาทหน้าที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ยังคงเปิดให้บริการสาธารณะโดยมุ่งเน้นให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอย่างแท้จริง

 

นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญในการดูแลสวนสัตว์ในประเทศไทยทั้ง  8  แห่ง คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ของแก่น และสวนสัตว์สุรินท์ ให้เป็นสถานที่ให้การศึกษา การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ และการจัดสวนสัตว์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นศูนย์รวมเสือนานาชนิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สวนสัตว์นครราชสีมาเป็นสวนสัตว์ที่มีความทันสมัยและการจัดการที่ได้มาตรฐาน ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย และสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ได้รับการยอมรับและผ่านการประเมินจากองค์กรที่ดูแล และประเมินกิจการสวนสัตว์โลก (World Association of Zoos and Aquariums: WAZA) รวมถึงโครงการคชอาณาจักร ที่องค์การสวนสัตว์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสร้างงานให้กับช้างและควานช้าง เร่ร่อน ให้สวัสดิการช้างทั้งการดูแลรักษา และเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยเริ่มที่จังหวัดสุรินทร์เป็นแห่งแร

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร