• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 5”

องค์การสวนสัตว์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 5”

          ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center) ภายใต้สถาบันอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่าหายาก (Endangered Species Conservation Research Institute: ESCRI) องค์การสวนสัตว์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 5”

          โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ “การผสมเทียมในละมั่ง และสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ และ “การผสมเทียมและการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในเสือลายเมฆ” จะจัดในระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2557 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

          การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการประยุกต์เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ (Assisted Reproductive Technologies, ARTs) ในสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย พร้อมทั้งยังช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร และมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ และดำเนินงานในการอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ได้สร้างความสำเร็จในการผลิตลูกละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลกด้วยวิธีการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย และย้ายฝากตัวอ่อน เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม จึงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทางด้านสัตว์ป่า ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์กับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ สร้างเสริมความชำนาญงานในการจับบังคับสัตว์ วางยาสลบ การผสมเทียม และการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 5 ขององค์การสวนสัตว์ คือ พัฒนาสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินการ และสร้างนวัตกรรมของศูนย์วิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และสนับสนุนทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (2011 – 2020)

ภาคการบรรยายประกอบไปด้วยหัวข้อน่าสนใจดังนี้ highlight

เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ละมั่งและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์

โดย น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ (สำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา องค์การสวนสัตว์)

A New Hope To Save Any Endangered Species

โดย Dr.Rajneesh Verma (MIMR, Monash University (Melbourne), Australia

การผสมเทียมในละมั่งพันธุ์พม่า (Cervus eldii thamin) ด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง

โดย ผศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

การเพาะขยายพันธุ์กวาง สัตว์ป่าเชิงเศรษฐกิจ และความต้องการทางการตลาด

โดย นายอภิชาติ วัฒนกุล (สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย)

เทคนิคการผสมเทียมในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

โดย ผศ.สพญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

วิทยาการด้านน้ำเชื้อและทางการสืบพันธุ์ในการสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก

โดย สพ.ญ.ดร.นิธิรา อนัคกุล (คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร