• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ผลการยื่นข้อเสนอปรับบัญชีเต่าและตะพาบ ในการประชุม CITES CoP16

ผลการยื่นข้อเสนอปรับบัญชีเต่าและตะพาบ ในการประชุม CITES CoP16

 

 

ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16)  ประเทศไทย ในประเด็นของเต่า และตะพาบ  ดังนี้

 

เต่าคองู Chelodina mccordi (Roli Island snake-necked turtle) Family Chelidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มาเป็นบัญชีที่ 1 (ห้ามซื้อขายระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาด หากจะซื้อขายต้องกระทำโดยรัฐต่อรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์เท่า นั้น) ซึ่งมติที่ประชุมให้คงอยู่ในบัญชีที่ 2 แต่ให้เพิ่มโควต้าเป็น 0 เนื่องจาก พบที่ติมอร์ และอินโดนีเซีย โดย IUCN ได้จัดสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ยิ่งยวด เพราะไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศถิ่นกำเนิดได้ และจำนวนประชากรในธรรมชาติก็ลดลงอย่างมาก

เต่าจุด Clemmys guttata (spolled turtle) Family Emydidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์ เนื่องจาก เต่าจุด พบที่อเมริกา แคนาดา มีการค้าในสถานะเป็นสัตว์เลี้ยง โดยปัจจุบันประชากรในธรรมชาติมีประมาณ 2,000 ตัว และถิ่นที่อยู่อาศัยถูกคุกคาม และถูกจับจากธรรมชาติมาทำการค้าประมาณ 60 %

เต่าหางยาว (Emydoidea blandingii (Blanding’s turtle) Family Emydidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์ เนื่องจาก เต่าหางยาว พบที่แคนาดา อเมริกา มีแนวโน้มลดลง การทดแทนในธรรมชาติช้า IUCN จึงจัดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

เต่าบก Malaclemys terrapin (Diamondback terrapin) Family Emydidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากพบในอเมริกา สถานภาพถูกคุกคามจับมาใช้ประโยชน์เกินกำลังการผลิต  โดยในแต่ละปีพบถูกจับมาเฉลี่ยปีละ 26,000 ตัว อีกทั้งการทดแทนในธรรมชาติเกิดช้า และที่สำคัญปัจจุบันไม่มีข้อมูลการอนุรักษ์

เต่าในกลุ่ม เต่าลายตีนเป็ด เต่าหับหัวเหลือง เต่าหับจีน เต่าหับเวียดนาม เต่าหับแมคคอร์ด เต่าจัน (Freshwater box turtles) family Geoemydidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 2 และให้โควต้าเป็น 0 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เนื่องจากจำนวนประชากรลดลงอย่างมาก จน IUCN` จัดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ และไม่มีข้อมุลการอนุรักษ์

เต่าปูลู Platysternon megacephalum (Big-headed turtles) Family Plalysternidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ได้เสนอขอปรับบัญชีจากบัญชีที่ 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มาเป็นบัญชีที่ 1 ห้ามซื้อขายระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาด หากจะซื้อขายต้องกระทำโดยรัฐต่อรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์เท่า นั้น) มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์สนับสนุน เนื่องจากเต่าปูลู เป็นเต่าน้ำจืดที่พบอาศัยอยู่ที่ประเทศเขมร จีน ฮ่องกง ลาว พม่า เวียดนาม และในประเทศไทยบางพื้นที่ โดยปัจจุบันถือเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดการค้า ราคาซื้อขายสูงถึงกิโลกรัมละ 6,000 บาท สถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย มีออเดอร์จากประเทศผู้นิยมนำไปเลี้ยงและทำเป็นยาสมุนไพรด้วยความเชื่อว่า เป็นยาโด๊ป

เต่าดาวพม่า Geochelone platynota (Burmese star turtle) Family Tesludinidae ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ได้เสนอขอปรับบัญชีจากบัญชีที่ 2 (อนุญาตให้ทำการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหรือลดจำนวนลง) มาเป็นบัญชีที่ 1 ห้ามซื้อขายระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาด หากจะซื้อขายต้องกระทำโดยรัฐต่อรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์เท่า นั้น) มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์สนับสนุน เนื่องจาก ปัจจุบันจำนวนประชากรเต่าดาวมีน้อยใกล้สูญพันธุ์และพบในธรรมชาติแห่งเดียวใน (extinct in wild) โดยการจัดสภาพของ IUCN จัดลำดับให้เป็นใกล้สูญพันธุ์ยิ่งยวด ส่วนใหญ่มีบางประเทศใช้เพื่อการบริโภคและป็นสัตว์เลี้ยง ราคาขายส่งตัวละ 8,500- 20,000 บาท

วงศ์ ตะพาบ (Trionychidae) 10 ชนิด ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา และจีน ได้เสนอขอบรรจุไว้ในบัญชี 1 และบัญชี 2 มติที่ประชุมมีเสียงเป็นเอกฉันท์สนับสนุน เนื่องจาก

1. Aspideretes leithii

2. ตะพาบม่านลาย  Chitra chitra จากบัญชี 2 เป็น 1 สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ยิ่งยวด เป็นสัตว์คุ้มครองในไทย ราคาขายในเว็บไซต์ ตัวละ 23,000 บาท

3. ตะพาบม่านลายพม่า Chitra vandijki จากบัญชี 2 เป็น 1 สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ยิ่งยวด ราคาขายในเว็บไซต์ ตัวละ 23,000 บาท

4. ตะพาบแก้มแดง Dogania subplana ขึ้นบัญชี 2 สถานภาพหายาก เป็นสัตว์คุ้มครองในไทย

5. ตะพาบพม่า Nilssonia formosa ขึ้นบัญชี 2 สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ยิ่งยวด

6. ตะพาบอินเดีย Palea steindachneri ขึ้นบัญชี 2 ปัจจุบันหายากมีบางประเทศนำทำเป็นยา มีการค้าปีละประมาณ 13,000 ตัน

7. Pelodiscus axenaria ขึ้นบัญชี 2

8. Pelodiscus maackii ขึ้นบัญชี 2

9. Pelodiscus parviformis ขึ้นบัญชี 2

10. Rafetus swinhoei   ขึ้นบัญชี 2

 

ขอบคุณข่าวจาก กรมประมง และwww.citescop16thai.com

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร