• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศผู้ืได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา"

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมกันคัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาประกวดในหัวข้อ "สวนสัตว์ของเรา" โดยได้คัดเลือกภาพถ่ายที่ชนะการประกวด โดยมีผลตัดสินดังนี้

รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท (๑ รางวัล)

- คุณสัญชัย บัวทรง

รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท (๑ รางวัล)

- คุณอัครายชญ์ เพ็ชรอำไพ

รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท (๑ รางวัล)

- คุณมลฑา หนูศรี

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.- บาท (๓ รางวัล)

คุณชัยทัต มีพันธุ์

คุณพิสิฐ เสนานันท์สกุล

คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๓,๐๐๐.- บาท (๒๐ รางวัล)

๑.คุณจิรพงศ์ เหล่าชัยพฤกษ์

๒.คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

๓.คุณพงษ์ชัย มูลสาร

๔.คุณสมภพ ทั่งศรี

๕.คุณมลฑา หนูศรี

๖.คุณพิสิฐ เสนานันท์สกุล

๗.คุณสัญชัย บัวทรง

๘.คุณจิระพันธ์ แซ่ลิ้ม

๙.คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

๑๐.คุณธนวัฒน์ สุขวิบูลย์

๑๑.คุณสัญชัย บัวทรง

๑๒.คุณนิภาพรรณ ศิริบูรณกิจ

๑๓.คุณสมเกียรติ ภูมิศิริไพบูลย์

๑๔.คุณอาทิตย์ สิงห์คำพุฒ

๑๕.คุณธนัตถ์ เจริญผล

๑๖.คุณมติ นิติพน

๑๗.คุณมติ นิติพน

๑๘.คุณวรวิทย์ ประดิษฐบาทุกา

๑๙.คุณมานิต ลาภลือชัย

๒๐.คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

 

ภาพที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

* องค์การสวนสัตว์ สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน ภาพถ่าย และซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด

* การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท พิจารณาจากคุณค่า ของผลงานเป็นหลัก คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

* กำหนดการมอบรางวัลจะแจ้งภายทราบหลัง

ติดต่อ สำนักพัฒนาธุรกิจ

โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๗๑๑๑-๓ ต่อ ๐, ๑๕๓,๑๕๔

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร