• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ด้วย สวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง      เหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน งบประมาณ  ๕๓๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  เป็นเวลา ๘ เดือน ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสวนสัตว์สงขลา

๖. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง  ในวงเงิน ๒๖๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สวนสัตว์เชื่อถือ

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานพัสดุ และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  อาคารสำนักงาน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ของสวนสัตว์สงขลา

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ งานพัสดุฯ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์สงขลา  ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org, www.songkhlazoo.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐    ในวัน และเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร