• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเข้าหน้าสวนสัตว์เด็ก จำนวน ๑ งาน

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาคลุมทางเข้าหน้าสวนสัตว์เด็ก จำนวน ๑ งาน

              ราคากลางของงานปรับปรุงหลังคาคลุมทางเข้าหน้าสวนสัตว์เด็กในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๒๒๐.๔๑ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ราคากลางของสวนสัตว์สงขลาดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของสวนสัตว์สงขลามาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                 ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

                 ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                 ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗

                ๔.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสวนสัตว์

                 ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑๙,๖๑๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สวนสัตว์เชื่อถือ

              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

              กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

               ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ของสวนสัตว์สงขลา  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.zoothailand.org และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๕๙-๘๘๔๐ ในวัน และเวลาราชการ

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร