• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

การร่วมประชุมสัมมนา สมาคมสวนสัตว์และสถานแสดงสัตว์น้ำโลก ครั้งที่ 67 ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 5-10 ตุลาคม 2555

การประชุมสัมมนาประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำโลก ครั้งที่ 67 (67th WAZA Annual Conference) จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมนครเมลเบิร์น (Melbourne Convention and Exhibition Centre) ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2555

 

 

 

ประธานและคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ได้มีมติส่งผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว รวม 6 ท่าน คือ

1 . นายธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์ กรรมการองค์การสวนสัตว์และประธานคณะอนุกรรมการ อนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า

2. น.สพ.วิศิษฏ์ วิชาศิลป์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

3. นายบัญญัติ อินทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

4. นายสุริยา แสงพงศ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

5. น.สพ.วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักอนุรักษ์ วิจัยฯ

6. น.สพ.วิชิต กองคำ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์นครราชสีมา

โดยอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในเฉพาะส่วนการประชุมด้านเทคนิค (WAZA Technical Sessions)

ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2555 เท่านั้น

 

 

 

 

เนื้อหาการบรรยายขององค์การสวนสัตว์

หัว ข้อเรื่อง “โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์และนำกลับคืนธรรมชาติ เพื่อการช่วยยับยั้ง การสูญพันธุ์จากป่า ของชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ในประเทศไทย” (Conservation Breeding and Reintroduction Programs for Saving “Extinct-in-the-wild” Species in Thailand)

โดย น.สพ.วิศิษฏ์ วิชาศิลป์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการเข้าร่วมประชุม

มี ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ต่างๆ ที่เป็นสมาชิกทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีผู้แทนจากองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่า และสมาคมสวนสัตว์จากแต่ละภูมิภาค ในส่วนการประชุมที่เกี่ยวข้องทางเทคนิค (Technical congress sessions) มีผู้ส่งเนื้อหานำเสนอจากสวนสัตว์และองค์กรอนุรักษ์ทั่วโลก รวม ๓๕ หัวข้อ  องค์การสวนสัตว์ได้นำเสนอ ๑ หัวข้อ คือ “โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ และนำกลับคืน ธรรมชาติเพื่อช่วยยับยั้งการสูญพันธุ์-จาก-ป่า ของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย” (Conservation Breeding and Reintroduction Programs for saving“Extinct-in-the-Wild” Species in Thailand) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ตรงกับแนวของการประชุมครั้งนี้คือ Fighting Extinction  โดยน.สพ.วิศิษฏ์ วิชาศิลป์ รองผู้อำนวยการ

องค์การ สวนสัตว์ เป็นผู้ขึ้นบรรยายนำเสนอผลงานการเพาะขยายพันธุ์และโครงการนำสัตว์ป่าคืนสู่ ธรรมชาติ ที่เป็นสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทยแล้ว ๒ ชนิด คือละมั่งพันธุ์พม่า (รวมถึงละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลก) และนกกระเรียนพันธุ์ไทย

หัว ข้อบรรยายขององค์การสวนสัตว์ นับเป็นหน่วยงานเดียวที่เป็นองค์กรจากทวีปเอเซียและจากภูมิภาคอาเซียน ที่ได้นำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าต่อที่ประชุม (สมาคมสวนสัตว์ญี่ปุ่น นำเสนอในหัวข้อการแนะนำองค์กรสมาคมสวนสัตว์ญี่ปุ่น, JAZA ; ผู้แทนจากคณะกรรมการปาล์มน้ำมันมาเลเซีย นำเสนอในหัวข้อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าจากการปลูกปาล์มน้ำมัน) โดยผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคเอเซียอาทิ ไต้หวัน อินเดีย เกาหลี อินโดนิเซีย เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ และฮ่องกง ได้เข้าร่วมประชุมแต่มิได้นำเสนอผลงานแต่อย่างใด

หลัง เสร็จสิ้นการนำเสนอ ประธานสมาคมสวนสัตว์โลกฯ (WAZA) ประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ของ โลก (Conservation Breeding Specialist Group, CBSG) ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งชาติอเมริกา และผู้อำนวยการสวนสัตว์ต่างๆ ทั่วโลกกว่า ๓๐ คน ได้เข้ามาแสดงความชื่นชมยินดีต่อผลงานขององค์การสวนสัตว์ด้านการอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่า ทั้งการเพาะขยายพันธุ์ และการนำคืนสู่ธรรมชาติที่ประสบความสำเร็จ และยินดีให้ความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์ในงานอนุรักษ์ วิจัย และนำสัตว์คืนสู่ธรรมชาติในโอกาสต่อไป

การ นำเสนอผลงานขององค์การสวนสัตว์ต่อที่ประชุมใหญ่สมาคมสวนสัตว์โลกฯ ครั้งนี้ ทำให้องค์การสวนสัตว์เป็นที่รู้จักและยอมรับในผลงาน จากองค์กรอนุรักษ์ และสวนสัตว์ต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการยกระดับผลงานขององค์การสวนสัตว์สู่ประชาคมสวนสัตว์ระดับ โลกเป็นครั้งแรก เห็นควรที่คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ และองค์การสวนสัตว์จะได้ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่า และงานการศึกษาซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์การฯ และของสวนสัตว์ทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการที่จะให้องค์การสวนสัตว์เป็นผู้นำ ด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าของอาเซียนต่อไป

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร