• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ชี้แจงข้อร้องเรียนร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาราคาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชี้แจงข้อร้องเรียนร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาราคาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ องค์การสวนสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          เนื่องจากองค์การสวนสัตว์ได้มีประกาศร่างขอบเขตงาน TOR และเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การสวนสัตว์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณรัฐบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕    ทางเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลางระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อทำการประชาพิจารณ์  โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปมาทำการประชาพิจารณ์ และท่านได้มีข้อเสนอแนะ และวิจารณ์ มาทางโทรสาร นั้น
          องค์การสวนสัตว์ ขอเรียนชี้แจงในกรณี ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์ของท่านว่า คุณสมบัติของสินค้าเป็นของยี่ห้อเดียว และอีกหลายยี่ห้อไม่สามารถเข้าร่วมเสนอได้นั้น เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ในช่วงที่ท่านทำหนังสือร้องเรียนเข้ามาเป็นช่วงของการทำประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๑ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังไม่มีการดำเนินงานการประกวดราคาหรือคัดเลือกบริษัทใด บริษัทหนึ่ง อีกทั้ง ขั้นตอนของการดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และเป็นธรรมแก่ทุกบริษัทฯ มิใช่ดำเนินการเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัท หรือผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ รายละเอียดข้อชี้แจงปรากฏตามเอกสารแนบ
          จึงเรียนชี้แจงมา ณ โอกาสนี้ ว่าการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นมิใช่เป็นการกระทำของบุคคล หรือคณะใดในองค์การสวนสัตว์ แต่เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับความต้องการขององค์การสวนสัตว์ อีกทั้ง เป็นการดำเนินการที่เปิดเผย ตามระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนของกรมบัญชีกลาง

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร