• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

องค์การสวนสัตว์ รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

 

องค์การสวนสัตว์ รับรางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

 

เมื่อ วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๕๕ นายวิศิษฎ์ วิชาศิลป์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สพ.ญ.ดร. อัมพิกา ทองภักดี รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัย สำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้แทนองค์การสวนสัตว์เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑ โดยมี นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

 

ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

 

 

 

 

 

ท่านดิเรก  ถึงฝั่ง  เลขานุการคณะกรรมาธิการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

 

 

น.สพ.วิศิษฏ์ วิชาศิลป์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และ สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี เป็นตัวแทนองค์การสวนสัตว์เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ

โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภา

 

“โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ” จัด ขึ้นเพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับบุคคล องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ที่เสนอผลงานในการประดิษฐ์ คิดค้น และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกิจกรรมหรือประกอบกิจการจนก่อให้ เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ และก่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทางองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งผลงาน “การผลิตละมั่งสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตัวแรกของโลกจากการปฏิสนธินอกร่างกาย” ถือ เป็นหนึ่งใน ๒๑๕ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ นำมาซึ่งความยินดีแก่ทีมนักวิจัย และชาวองค์การสวนสัตว์

การ ผลิตละมั่งสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตัวแรกของโลกจากการปฏิสนธินอกร่างกาย เกิดจาการต่อยอดในการใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าขั้นสูง จนสามารถผลิตละมั่งหลอดแก้วตัวแรกขึ้นได้ ณ ศูนย์วิจัย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถือเป็นความสำเร็จระดับโลกของนักวิจัยไทย อีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อลูกละมั่งว่า โรหิสรัตน์ (โร-หิส-สะ- รัตน์) แปลว่าละมั่งแก้ว นำมาซึ่งความปิติยินดีแก่คณะวิจัย ขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๘๐-๑๘๗๙ หรือ www.zoothailand.org

 

 

ทีมวิจัยละมั่ง องค์การสวนสัตว์ ที่สร้างความสำเร็จในการผลิตละมั่งหลอดแก้วตัวแรกของโลก

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร