• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสวนสัตว์ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ที่องค์การสวนสัตว์กำหนด

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร